วันสถาปนาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 19 กรกฎาคม 2558
วันที่ : 20 ก.ค. 2558 | อ่าน 727 ครั้ง

 เนื่องในวันสถาปนาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยมี ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล (ประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว (รักษาการผู้จัดการใหญ่อุทยานสิ่งแวดล่อมนานาชาติสิรินธร) ดร. สนใจ หะวานนท์ (รองผู้จัดการใหญ่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร) นายมณเฑียร ทองนิตย์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี) และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว
        ต่อจากนั้น ได้มีพิธีปลูกต้นไม้ปฐมฤกษ์ ภายใต้โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นพื้นที่ศึกษาตัวอย่างในการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรม ได้มีการปลูกต้นไม้ ประมาณ 6,000 ต้น โดยมีลูกเสือสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 800 คน เข้าปลูกต้นไม้ด้วย

 

       

 

       

 

      

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/siepchaam

Email

1