การประชุม “7th Asia-Pacific RCE Meeting”
วันที่ : 22 ก.ย. 2557 | อ่าน 584 ครั้ง

ผู้แทนจากอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (อนส.) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ (United Nations University-Institute for the Advanced Study of Sustainability : UNU-IAS) ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคสำหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development : RCE) ที่ชะอำ หรือ RCE ชะอำ ได้รับเชิญจาก UNU-IAS ให้ส่งผู้แทนในนาม RCE ชะอำเข้าร่วมการประชุม “7th Asia-Pacific RCE Meeting” และ International Symposium on “A Decade of  Regional Centres of Expertise on ESD : Reflections and Advances in Asia-Pacific” ซึ่งจัดโดย Universiti Sains Malaysia (RCE ปินัง) และ UNU-IAS ในระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2557 ณ เมืองปินัง ประเทศมาเลเซีย โดยในการประชุมฯ ดังกล่าวผู้แทนจาก อนส./  RCE ชะอำ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนกลยุทธในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESD) ภายใต้กรอบแผนการปฏิบัติการภายหลังปี 2557  และได้นำเสนอผลงานซึ่งเป็นผลการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของ RCE ชะอำ ในการประชุมนานาชาติฯ ด้วย ซึ่งการเข้าร่วมการประชุมนานาชาติฯ ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่าง RCE ชะอำ และเครือข่าย RCE ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
 ในระดับนานาชาติอีกด้วย

 

 

 

Email

1