การประชุมติดตามความก้าวหน้าและขยายผลกิจกรรมปลูกเพื่อโลก! ปลูกเพื่ออนาคต โครงการต้นไม้พันล้านต้นในประเทศไทย
วันที่ : 3 ก.ย. 2556 | อ่าน 568 ครั้ง

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรร่วมกับงานพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าและขยายผลกิจกรรม “ปลูกเพื่อโลก! ปลูกเพื่ออนาคต โครงการต้นไม้พันล้านต้นในประเทศไทย” เพื่อติดตามความก้าวหน้าและสรุปผลการดำเนินงานโครงการระยะที่ 1 ถึง 3 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2556 ณ งานพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 50 รูป/คน ประกอบด้วยผู้แทนจากวัด โรงเรียน และชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และจากการประชุมครั้งนี้ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร วัด โรงเรียนและชุมชน ในการจัดตั้งกลุ่ม ‘เพื่อนสมาชิกปลูกเพื่อโลก’ เพื่อสานต่อกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อนและกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ดร.สนใจ หะวานนท์ (รองผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม/ รองผู้จัดการใหญ่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร) ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้แทนวัด โรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนผู้ที่มีผลการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการในระดับดีเด่น นอกจากนี้ คุณเจษฎา สาระ นักวิชาการเกษตรระดับชำนาญการ จากสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ การปลูกหญ้าแฝกและการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร และได้ร่วมกับโครงการปลูกเพื่อโลกฯ มอบถังปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร (พด.6) ให้แก่วัด โรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดด้วย

 

Email

1