โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก
วันที่ : 4 ม.ค. 2556 | อ่าน 820 ครั้ง

โรงเรียนผดุงปัญญา  จังหวัดตาก  จัดทำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรของห้องเรียนพิเศษตามแนวทางของ สสวท.  พร้อมทั้งจัดกิจกรรม “ค่ายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”   สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  72  คน  ระหว่างวันที่  4 – 5 มกราคม  2556  ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

Email

1