โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วันที่ : 17 ธ.ค. 2555 | อ่าน 624 ครั้ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  แผนกสามัญหญิง  จังหวัดนครปฐม   จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้เยี่ยมชมศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  สำหรับคณะนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 และ 5 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  ระหว่างวันที่  17 – 18  ธันวาคม  2555  จำนวน  73  คน

Email

1