โรงเรียนสุรนารีวิทยา
วันที่ : 17 พ.ย. 2555 | อ่าน 580 ครั้ง

โรงเรียนสุรนารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการค่ายฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการให้นักเรียนเกิดความรักและเห็นคุณค่าในการทำงานวิจัย ได้รับข้อมูลที่หลากหลาย เกิดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพในสายงานวิทยาศาสตร์ รวมทั้งร่วมกิจกรรมต่างๆ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 58 คน ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2555

Email

1