การประชุมนานาชาติ CBD COP11
วันที่ : 17 ต.ค. 2555 | อ่าน 595 ครั้ง

ดร. สนใจ หะวานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ CBD COP11 (11th Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biodiversity) ณ เมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย ในระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2555
 
มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ (United Nations University-Institute of Advanced Studies) ได้จัดให้มีการประชุมย่อย (side event) เพื่อนำเสนอผลงานของ ศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCE/ESD) ในหัวข้อเรื่อง "RCEs and Biodiversity : Local Solutions Linking Education and Implementation" ขึ้น ในวันที่ 8 ตุลาคม 2555 และในการนี้ ได้เรียนเชิญ ดร. สนใจ หะวานนท์ เป็นผู้แทนนำเสนอผลงานของ RCE ชะอำ ซึ่งมีอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรเป็นหน่วยงานหลัก ทั้งนี้ ที่ประชุมย่อยดังกล่าวได้ให้การยอมรับว่าอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและ RCE ชะอำ เป็นตัวอย่างที่ดีในการให้ความรู้ และนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Email

1