โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
วันที่ : 1 ต.ค. 2555 | อ่าน 661 ครั้ง

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “ค่ายฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความตระหนักในความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับทางอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 81 คน ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2555

Email

1