โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์
วันที่ : 30 ก.ย. 2555 | อ่าน 1,257 ครั้ง

แผนกเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน สำหรับสมาชิกชมรมคนอ่อนหวาน เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน และการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 48 คน ในวันที่ 30 กันยายน 2555 เวลา 13.00-15.00 น.

Email

1