องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ : 18 ก.ย. 2555 | อ่าน 566 ครั้ง

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรม “พี่พาน้อง ค้นหาและเรียนรู้ระบบนิเวศ: เกาะนก” เพื่อให้สมาชิกขององค์กรฯ ร่วมในกิจกรรม และนำเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าไม้ประเภทต่างๆ พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการบริหารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร บรรยายพิเศษและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้ประเภทต่างๆ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในวันที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 09.30-15.00 น.

Email

1