กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
วันที่ : 13 ก.ย. 2555 | อ่าน 614 ครั้ง

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การถ่ายภาพและเลือกภาพถ่ายเพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวง พร้อมทั้งเข้าศึกษาดูงานศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาดูงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กร และการให้บริการด้านวิชาการและการวิจัย ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 21 คน ในวันที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 10.00-12.00 น.

Email

1