สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด
วันที่ : 29 ก.ค. 2555 | อ่าน 2,163 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ และการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 24 คน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น.

Email

1