โรงเรียนบุญวัฒนา
วันที่ : 13 ก.ค. 2555 | อ่าน 702 ครั้ง

โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการค่ายฝึกอบรมสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 58 คน ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2555

Email

1