มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันที่ : 12 ก.ค. 2555 | อ่าน 575 ครั้ง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการ “รู้ชีวิต คิดเท่าทัน สานพลังเพื่อสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มีจิตสำนึกและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทของตนในฐานะพลังสำคัญของการร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมอื่นๆ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2555 จำนวน 73 คน

Email

1