สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง
วันที่ : 14 พ.ค. 2555 | อ่าน 556 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมศึกษาเยี่ยมชมศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลกำแพง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้ศึกษาดูงานเกิดความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน โดยรับฟังการบรรยายสรุปด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 225 คน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ��นานาชาติสิรินธร จำนวน 38 คน ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2555

Email

1