สำนักงานเขตบางกะปิ
วันที่ : 28 เม.ย. 2555 | อ่าน 541 ครั้ง

สำนักงานเขตบางกะปิ จัดโครงการ “ค่ายฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” สำหรับเยาวชนในเขตพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเยาวชนในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในระหว่างปิดภาคเรียน และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับทางอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 52 คน ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2555

Email

1