การเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในระดับนานาชาติด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ : 26 เม.ย. 2555 | อ่าน 618 ครั้ง

ดร. สนใจ หะวานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม/ รองผู้จัดการใหญ่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ซึ่งเป็นผู้ประสานงานศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคฯ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชะอำ หรือ RCE ชะอำ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการในระดับนานาชาติในหัวข้อเรื่อง "Monitoring and Evaluation of Education for Sustainable Development" ซึ่งร่วมกันจัดโดยมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ (UNU-IAS), Institute for Global Environmental Strategies (IGES) ประเทศญี่ปุ่น และองค์การยูเนสโก้ (UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education) ในระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2555 ณ กรุงเทพมหานคร โดยการสัมมนาเชิงวิชาการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการดำเนินการต่างๆภายใต้ทศวรรษแห่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (ปี 2548-2557) ของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก นอกจากนี้ การสัมมนาฯ ดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของ RCE จากแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อนำไปปรับปรุงนโยบายด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย ในการสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีผู้แทนจากประเทศต่างๆเข้าร่วม ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียตนาม และในการนี้ ผู้แทนจากอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรได้นำเสนอผลการดำเนินงานของ RCE ชะอำ และร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในระหว่างการสัมมนาฯ ด้วย

 

Email

1