การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ว่าด้วยผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
วันที่ : 15 ก.ย. 2563 | อ่าน 658 ครั้ง

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ว่าด้วยผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

International Forum on Research of Natural Resources Rehabilitation, Environment and Energy

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563  ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว กรรมการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ และกรรมการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานอุทยานสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ว่าด้วยผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน(International Forum on Research of Natural ResourcesRehabilitation, Environment and Energy) ณ ห้องบรรยาย 2 อาคารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในการนี้ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรหลัก (Keynote speaker) บรรยายในหัวข้อ “New challenges on natural resources and environmental management” ในการประชุมฯ ดังกล่าว มีผู้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ และผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ IUCN และ UNDP รวม 52 คน จาก 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เวียดนาม สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐยูกันดา และสาธารณรัฐเฮติ  โดยหลังเสร็จสิ้นการประชุม ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโท ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวปิดการประชุมสัมมนาฯ และกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมฯทุกท่านที่ให้ความสนใจและร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในการประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ อันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และประสบการณ์เพื่อต่อยอดไปสู่การศึกษาวิจัยและความร่วมมือด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องต่อไป

     

                

                 

กรอกแบบสอบถาม และความคิดเห็น :  t.ly/jmo2

 

Email

1