รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การวิจัย และพัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ : กรณีศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และพื้นที่ต่อเนื่อง (มิถุนายน 2559)
วันที่ : 23 ก.ย. 2562 | อ่าน 844 ครั้ง

รายงานการศึกษาวิจัยทรัพยากรป่าไม้และน้ำในลุ่มน้ำบางตราน้อยและห้วยทราย พื้นที่รวม ๘๔ ตร. กม. ในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยวางแปลงชั่วคราว ๒ % ของพื้นที่ป่า และแปลงตัวอย่างถาวร จำนวน ๑๕ แปลง วิเคราะห์ความหลากหลายชนิด (species diversity) โดยใช้ Fisher’s Index of diversity ศึกษาคุณภาพน้ำตามวิธีการของ APHA, AWWA, WEF (2012) บริเวณแหล่งน้ำในลุ่มน้ำทั้งสองตามเกณฑ์คุณภาพน้ำ รวมทั้งประเมินความต้องการใช้น้ำ ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษานำไปใช้บูรณาการกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คุณสมบัติดิน เศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ต่อไป


คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน E-booking

Email

1