เปลี่ยนแปลงวันยื่นซองและเปิดซองใบเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม พื้นที่ ๓๕ ไร่ โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
วันที่ : 7 พ.ค. 2563 | อ่าน 730 ครั้ง

     ตามที่มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม พื้นที่ ๓๕ ไร่ โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ นั้น

     ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) การควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงวันยื่นซองประกวดราคา จากวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และขอเปลี่ยนแปลงวันเปิดซองใบเสนอราคา จากวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เป็นวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่     ๗     เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

Email

1