ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม พื้นที่ 35 ไร่ โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
วันที่ : 31 ม.ค. 2563 | อ่าน 770 ครั้ง

ด้วยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม พื้นที่ 35 ไร่ โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 16,053,267.83 บาท (สิบหกล้านห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่ประกวดราคาจ้าง

2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นว่านั้น

5. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

6. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีผลงานด้านก่อสร้างที่มีลักษณะเดียวกันกับการจ้างหรืองานอาคาร ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับเจ้าของโครงการที่เป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ มอนส เชื่อถือได้สำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ มิใช่ผู้รับจ้างช่วง ซึ่งมีราคาตามสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผลงานดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาไม่เกิน 8 ปี นับถึงวันยื่นซองเอกสารประกวดราคาพร้อมกับแนบหนังสือรับรองผลงาน หรือในกรณีที่เป็นกิจการร้านค้าตามรัษฎากรผลงานหมายถึงผลงานของผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งหรือผลงานของกิจการร่วมค้าฯ เองและในกรณีที่ผลงานดังกล่าวเป็นการรับจ้างทำงานให้ผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นเอกชนให้แนบเอกสารสำเนาสัญญาด้วย

กำหนดดูสถานที่ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

 

กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ ระหว่างวันที่ 1 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3250 8352 สามารถรับเอกสารได้รายละ 1 ชุด ราคา 300 บาท

ประกาศ  ณ  วันที่     31     เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

Email

1