การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน นตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
วันที่ : 29 ต.ค. 2562 | อ่าน 1,828 ครั้ง

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการโดย มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส)  มีที่ตั้งอยู่ในค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์ การเรียนรู้ระดับสากลด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครบวงจร สร้างสรรค์นวัตกรรม เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศกับ          ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

          เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน จำนวน ๑ อัตรา

          คุณสมบัติ

 1. เพศชายหรือหญิง
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 3. มีความรู้ความสามารถ ด้านงานบัญชี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงาน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
 5. มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี หรือ อื่นๆ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. จัดทำชุดใบสำคัญจ่าย จัดซื้อ จัดจ้าง
 2. จัดทำชุดใบสำคัญจ่ายพร้อมเอกสารบันทึกข้อความการขออนุมัติจ่าย ค่าใช้จ่ายโครงการ และค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
 3. ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา (ภงด.๕๓, ภงด.๓)
 4. จ่ายเช็คให้กับลูกค้านอกสถานที่
 5. จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค – การรับเงินทุกโครงการ
 6. จัดทำทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาจ้าง
 7. จัดทำรายละเอียดลูกหนี้อื่นๆ
 8. จัดทำเอกสารการฝากขายสินค้า
 9. จัดทำชุดจ่ายค่าอาหารว่างโครงการฯ
 10. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม ตามหมวดของแต่ละโครงการ
 11. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติอื่นๆ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ตามที่ ก.พ.กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
 5. ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานหรือออกจากราชการไว้ก่อน
 6. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 8. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

๑๐. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัย และถูกสั่งให้ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ

๑๑. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัครตามที่ปรากฏในใบสมัคร พร้อมแนบหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) ในตำแหน่งที่สมัครด้วย

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่                  

สำนักงานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ

เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๕๒ ต่อ ๓๐๑ (งานบุคคล) โทรสาร ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๙๖

ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ทั้งนี้จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก และในกรณีที่นำส่งใบสมัครที่สำนักงานมูลนิธิฯ ด้วยตนเองจะยึดวันที่ลงรับใบสมัครเป็นหลัก                                                   

ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารดาวน์โหลด
Email

1