การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ข้อมูลและประมวลผล
วันที่ : 24 ต.ค. 2562 | อ่าน 2,153 ครั้ง

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการโดย มูลนิธิ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(มอนส) มีที่ตั้งอยู่ในค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์
การเรียนรู้ระดับสากลด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ครบวงจร สร้างสรรค์นวัตกรรม เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร
            เจ้าหน้าที่ข้อมูลและประมวลผล จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติ
       ๑. เพศชายหรือหญิง
       ๒. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
       ๓. มีประสบการณ์ด้านการจัดทำ วิเคราะห์ผล จัดเก็บข้อมูล มีทักษะด้านการเสนอรายงานเชิงวิชาการ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
       ๔. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
       ๕. มีทักษะการใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ SPSS
       ๖. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
       ๑. งานจัดทำ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสถิติด้านการให้บริการของอุทยานฯ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ประมวลผลการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส รอบ ๖ เดือน และรอบปี
รายละเอียดงานประกอบด้วย
                    ๑.๑ ประสานกลุ่มงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ใช้บริการของอุทยานฯ รายชื่อหน่วยงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กิจกรรมเยี่ยมชมกิจกรรมค่ายฝึกอบรม กิจกรรมประชุมสัมมนา กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ และกิจกรรม
พักค้างทั้งสองค่าย)

                    ๑.๒ บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง เพื่อการใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ ของอุทยานฯ และสนับสนุนการจัดทำรายงานประจำปีของอุทยานฯ

                    ๑.๓ เสนอข้อมูลสถิติการให้บริการของอุทยานฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงาน
       ๒. งานจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็น ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการของอุทยานฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านแบบสอบถาม การสัมภาษณ์และระบบคิวอาร์โค้ต
ที่ได้จัดทำขึ้น โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งปี วิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SPSS และนำผลจากการวิเคราะห์ สรุป เสนอผู้บริหารและ
หัวหน้ากลุ่มงาน และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานที่ร้องขอ (รายเดือน รายไตรมาส รอบ ๖ เดือน และรอบปี) หรือตามที่ร้องขอ
       ๓. จัดเก็บภาพกิจกรรมต่างๆ ของอุทยานฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในงานของอุทยานฯ
       ๔. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติอื่นๆ
       ๑. มีสัญชาติไทย
       ๒. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
       ๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
       ๔. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ตามที่ ก.พ.กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
       ๕. ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานหรือออกจากราชการไว้ก่อน
       ๖. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
       ๗. ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
       ๘. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
       ๙. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
       ๑๐. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัย และถูกสั่งให้ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ
       ๑๑. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการ
ยื่นสมัครตามที่ปรากฏในใบสมัคร พร้อมแนบหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) ในตำแหน่งที่สมัครด้วย


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่

สำนักงานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯเลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๕๒ ต่อ ๓๐๑ (งานบุคคล) โทรสาร ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๙๖

ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ในกรณีที่นำส่งใบสมัครที่สำนักงานมูลนิธิฯ ด้วยตนเองจะยึดวันที่ลงรับใบสมัครเป็นหลัก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

เอกสารดาวน์โหลด
Email

1