สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
วันที่ : 9 ก.ค. 2562 | อ่าน 773 ครั้ง

ด้วยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ราคากลาง ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ที่มีอาชีพในงานลักษณะเดียวกันกับงานที่เสนอราคาจ้างครั้งนี้

๒. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานรับจ้างงานติดตั้งและงานปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่ หรืองานลักษณะที่เกี่ยวข้องกันที่เคยทำให้กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ พร้อมมีเอกสาร (อาทิ สัญญา) นำมายื่นในวันเสนอราคา

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตาม และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มอนส หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๕๒ สามารถรับเอกสารได้รายละ ๑ ชุด เท่านั้น

ประกาศ  ณ  วันที่    ๙     เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารดาวน์โหลด
Email

1