ประกวดราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือแหล่งเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
วันที่ : 6 มิ.ย. 2562 | อ่าน 1,284 ครั้ง

ด้วยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือแหล่งเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพในงานที่เสนอราคา

๒. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานหรืองานลักษณะใกล้เคียงกัน ที่เคยทำให้กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ พร้อมมีเอกสาร (อาทิ สัญญา) และตัวอย่างผลงานนำมายื่นในวันเสนอราคา

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ/มูลนิธิ และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มอนส วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๕๒ ในวันและเวลาราชการ สามารถรับเอกสารได้รายละ ๑ ชุด ราคา ๓๐๐ บาท

ประกาศ  ณ  วันที่   ๖     เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารดาวน์โหลด
Email

1