ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อรถไฟฟ้านำชมแหล่งเรียนรู้ภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
วันที่ : 28 พ.ค. 2562 | อ่าน 932 ครั้ง

ตามประกาศ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถไฟฟ้านำชมแหล่งเรียนรู้ภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร กำหนดยื่นซองประกวดราคาวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และเปิดซองใบเสนอราคาวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นั้น

มอนส ได้พิจารณาคุณลักษณะทางเทคนิคและคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ของผู้เสนอราคา มีความแตกต่างจากข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้เสนอราคาทุกราย จึงยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อรถไฟฟ้านำชมแหล่งเรียนรู้ภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดและขอบเขตจัดซื้อรถไฟฟ้านำชมแหล่งเรียนรู้ภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ให้มีความเหมาะสม ชัดเจน และเกิดความเป็นธรรม

ประกาศ  ณ  วันที่     28   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

เอกสารดาวน์โหลด
Email

1