การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการนักอนุรักษ์สองมือหนึ่งใจ คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ
วันที่ : 27 ก.พ. 2562 | อ่าน 1,211 ครั้ง

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการโดย มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส)  มีที่ตั้งอยู่ในค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์ การเรียนรู้ระดับสากลด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครบวงจร สร้างสรรค์นวัตกรรม เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศกับ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

          เจ้าหน้าที่โครงการนักอนุรักษ์สองมือหนึ่งใจ คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชายหรือหญิง

2. วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

3. มีความรู้ความสามารถและทักษะการให้บริการ การบรรยาย สามารถประสานงานกิจกรรมได้

4. มีความรู้ด้านพืชพันธุ์และพันธุ์สัตว์น้ำ รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไปได้

6. สามารถปฏิบัติงานตามแผนงาน และรายงานผลได้

7. มีความอดทน สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้

8.มีประสบการณ์ด้านงานเกษตร สิ่งแวดล้อม งานบริการ งานธุรการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินงานโครงการนักอนุรักษ์สองมือหนึ่งใจ คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตามแผนปฏิบัติงานของโครงการ

2. ดูแล ควบคุม จัดเตรียม ทั้งกล้าไม้ พันธุ์สัตว์น้ำ พื้นที่ สำหรับทำกิจกรรมของผู้มาใช้  บริการได้

3. ดูแลรักษา และรายงานผลการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกในกิจกรรมแก่ผู้มาใช้บริการ

4. ประสานงานคณะผู้มาใช้บริการ และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

5. บรรยายให้ความรู้ และขั้นตอนการทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกป่าแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


คุณสมบัติอื่นๆ

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

4. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ตามที่ ก.พ.กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค

5. ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานหรือออกจากราชการไว้ก่อน

6. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

8. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิด       ลหุโทษ

10. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัย และถูกสั่งให้ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ

11. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

 

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัครตามที่ปรากฏในใบสมัคร พร้อมแนบหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) ในตำแหน่งที่สมัครด้วย

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่                  

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0 3250 8352 ต่อ 301 (งานบุคคล) โทรสาร 0 3250 8396

ส่งใบสมัครภายใน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลักหรือ ส่งใบสมัครมาทาง e-mail : siep@sirindhornpark.or.th และในกรณีที่นำส่งใบสมัครที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรด้วยตนเองจะยึดวันที่ลงรับใบสมัครเป็นหลัก สามารถดูประกาศการรับสมัครและใบสมัคร     

ได้ทาง www.sirindhornpark.or.th  

                                                                     

ประกาศ ณ วันที่    27     กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562

เอกสารดาวน์โหลด
Email

1