สอบราคาจ้างที่ปรึกษาการติดตามประเมินผล “โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาด อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ปี ๒๕๖๒”
วันที่ : 19 ธ.ค. 2561 | อ่าน 720 ครั้ง

 

 

       ด้วยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างที่ปรึกษาการติดตามประเมินผล “โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาด อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ปี 2562” ในวงเงิน 130,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นที่ปรึกษาคนไทย คณะบุคคลที่มีความรู้ หรือเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานด้านการติดตามประเมินผล การประชาสัมพันธ์และการตลาด

2. ที่ปรึกษาจะต้องส่งชื่อพร้อมประวัติ (Resume) ของที่ปรึกษาและผู้ร่วมปฏิบัติงานทั้งหมดรวมทั้งประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญทางด้านการติดตามประเมินผล การประชาสัมพันธ์และการตลาด หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของประวัติ

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 2 – 15 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 16 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ ระหว่างวันที่ 20 – 28 ธันวาคม 2561 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3250 8352 สามารถรับเอกสารได้รายละ 1 ชุด เท่านั้น

ประกาศ  ณ  วันที่     19   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2561

Email

1