ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักและอาคารสถานที่ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
วันที่ : 18 ก.ค. 2561 | อ่าน 576 ครั้ง

ด้วย มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักและอาคารสถานที่ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๕๐,๑๗๑ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

 

       ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพในงานที่เสนอราคา และมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

       ๒. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานที่เคยก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร ให้กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ พร้อมมีเอกสาร (อาทิ สัญญา)
           และตัวอย่างผลงานนำมายื่นในวันเสนอราคา

       ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ/มูลนิธิ และได้เวียนแจ้งชื่อไว้

       ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

            เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

       ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มอนส วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ

           ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

 

     กำหนดดูสถานที่ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ – ๓ สิงหาคม  ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐. – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐  กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐.- ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

    ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐  ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  -  ๑๐  สิงหาคม   ๒๕๖๑  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒- ๕๐๘๓๕๒ ต่อ ๓๐๑ ในวันและเวลาราชการ และจะรับได้รายละ ๑ ชุด ราคา ๓๐๐ บาท     

 

 

                                  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

Email

1