ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเลี้ยงอาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)
วันที่ : 17 ก.ย. 2562 | อ่าน 295 ครั้ง

          ตามที่ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (มอนส) ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเลี้ยงอาหารสำหรับหมู่คณะ
และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้มาใช้บริการในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(ครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น
          ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจำนวน ๑ ราย
และมาเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเลี้ยงอาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)
ได้พิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบคัดเลือกผู้ประกอบการเลี้ยงอาหารของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)
ได้แก่ นางลำดวน เรืองประกาย
          ทั้งนี้ มอนส จะเชิญผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก มาพบเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มอำนวยการ
ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐น. เพื่อรับทราบข้อกำหนดเงื่อนไขในการประกอบเลี้ยงอาหาร
และรายการอาหารสำหรับการประกอบการเลี้ยงอาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ทั้งนี้
หากผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวไม่มาพบเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มอำนวยการ ตามวัน และเวลาที่กำหนด
จะถือว่าผู้ประกอบการนั้นสละสิทธิ์และจะได้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

          ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

Email

1