โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
วันที่ : 24 มี.ค. 2555 | อ่าน 298 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ส่งเสริมกระบวนการทำงานกลุ่ม สามาถใช้ทักษะการสื่อสารและนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติและทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 110 คน ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2555

Email

1