การประชุมด้านป่าชายเลนในระดับนานาชาติ เรื่องการจัดการป่าชายเลนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (International Mangrove Forum on Mangrove Management Towards Sustainable Development Goals : SDGs)
วันที่ : 19 ก.ย. 2561 | อ่าน 389 ครั้ง

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมด้านป่าชายเลนในระดับนานาชาติ เรื่องการจัดการป่าชายเลนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (International Mangrove Forum on Mangrove Management Towards Sustainable Development Goals : SDGs) ในการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง FORTROP 312 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมระดับนานาชาติดังกล่าว ได้มีการนำเสนอผลงานนวัตกรรมเกี่ยวกับป่าชายเลนตามแนวพระราชดำริ และเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการศึกษาวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาพันธุกรรมพืชและประโยชน์ของโกงกางลูกผสมในสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร มีผู้แทนหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศได้นำเสนอผลงานวิชาการด้านป่าชายเลน และที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ และมูลนิธิ จากประเทศไทย ญี่ปุ่น อินเดีย เมียนมา นิวซีแลนด์ และอังกฤษ นอกจากนี้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับโกงกางลูกผสม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

 

Email

1