ขอเชิญร่วมส่งผลงาน การประกวดภาพถ่าย อุทยานฯ ประจำปี 2558
วันที่ : 27 ก.ค. 2558 | อ่าน 356 ครั้ง

 

ที่มาของโครงการ

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรขึ้น ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลถาวร สำหรับการจัดประกวดภาพถ่าย  ทั้งนี้ การจัดโครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ยังส่งผลให้อุทยานฯ เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังได้ภาพความงดงามในมุมต่างๆ ตลอดจนภาพความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วย

 

ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน  2558 มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จึงจัดให้มีโครงการประกวดภาพถ่าย อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเผยแพร่แนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาพลังงานทดแทน และเพื่อการสานต่อโครงการประกวดภาพถ่าย อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทน ผ่านการถ่ายทอดภาพความงดงามต่างๆ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ และนำผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมาใช้ในการจัดทำสื่อสำหรับงานเผยแพร่พระเกียรติคุณ และประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำริ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนด้วย

 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

2) เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาพลังงานทดแทน

3) เพื่อสานต่อโครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานฯ อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทน

5) เพื่อนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมาใช้ในการจัดทำสื่อสำหรับงานเผยแพร่พระเกียรติคุณ และประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำริ

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ประชาชนทั่วไป

2. นิสิตนักศึกษา (ตั้งแต่ระดับ ปวส. แต่ไม่เกินระดับปริญญาตรี และอายุต้องไม่เกิน 25 ปี ณ วันที่ส่งผลงาน)

(หมายเหตุ: คนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย)

 

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาบัตรนิสิตนักศึกษา (เฉพาะผู้สมัครประเภทนิสิตนักศึกษา)

 

 

ประเภทและรางวัลของการประกวด

มีรางวัลดังต่อไปนี้

1.   รางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท จำนวน  1  รางวัล

2.   รางวัล แบ่งตามประเภทผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีดังนี้

      2.1 ประเภทประชาชนทั่วไป

            – รางวัลชนะเลิศอันดับ 1    จำนวน    1  รางวัล        รางวัลละ 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

            – รางวัลชนะเลิศอันดับ 2    จำนวน    1  รางวัล        รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

            – รางวัลชนะเลิศอันดับ 3    จำนวน    1  รางวัล        รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

            – รางวัลชมเชย                   จำนวน    10 รางวัล       รางวัลของที่ระลึก พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

     2.2 ประเภทนิสิตนักศึกษา

            – รางวัลชนะเลิศอันดับ 1    จำนวน    1  รางวัล        รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

            – รางวัลชนะเลิศอันดับ 2    จำนวน    1  รางวัล        รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

            – รางวัลชนะเลิศอันดับ 3    จำนวน    1  รางวัล        รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

            – รางวัลชมเชย                   จำนวน    10 รางวัล       รางวัลของที่ระลึก พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

กติกาและเงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด

1.   ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความงดงามต่างๆ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ

2.   ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสี ขนาด 12x18 นิ้ว ติดภาพลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว เว้นขอบ 2 นิ้ว ด้านหลังกรุณาติดแบบฟอร์มที่กำหนด (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับติดด้านหลังภาพ) เพื่อแสดงรายละเอียดภาพที่ถ่าย ประกอบด้วย ชื่อไฟล์  ชื่อผู้ถ่ายภาพ วันเวลาและสถานที่ถ่ายภาพดังกล่าว โดยกรอกด้วยลายมือบรรจงหรือพิมพ์

3.   ภาพถ่ายจะต้องดูเป็นธรรมชาติ ไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมหรือตัดต่อภาพด้านเทคนิคใดๆ ที่เกินความเป็นจริง ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล ไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG คุณภาพสูงสุด ไม่รับไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น

4.   ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตัวเอง ห้ามนำผลงานผู้อื่นหรืออ้างชื่อผู้อื่นในการส่งภาพเข้าประกวด

5.   ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งได้ไม่เกิน 5 ภาพ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด รางวัลเดียวเท่านั้น

6.   ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ขอความกรุณาอย่าติดใบสมัครที่ด้านหลังภาพ)

7.   ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องถ่ายในช่วงเวลาที่ประกาศรับผลงาน

8.   ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะต้องไม่นำภาพที่อยู่ระหว่างรอการตัดสิน ไปใช้ส่งเข้าประกวดในงานอื่น

9.   ภาพถ่าย และไฟล์ต้นฉบับ ที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

10.   ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ในกิจกรรมของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน

11.   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

12.   พนักงาน และ ลูกจ้างของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพ เข้าประกวด

13.   ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลจะต้องถูกหักภาษี  ณ ที่จ่าย เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของเงินรางวัลที่ได้รับ

 

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

1. ส่งด้วยตัวเองได้ที่

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก  ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 76120

หมายเลขโทรศัพท์ 032-508-405-10, 032-508-379, 032-508-352, 032-508-396

2. ส่งทางไปรษณีย์  โดยวงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดภาพถ่าย”  ตามที่อยู่ข้างต้น

 

ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด

สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 มกราคม 2559 ในวันและเวลาทำการ ทั้งนี้ หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

ประกาศผลการตัดสิน

อุทยานฯ จะประกาศผลการตัดสินในช่วงเดือนมีนาคม 2559 โดยสามารถตรวจสอบผลการตัดสินได้ที่สำนักงานอุทยานฯ หรือทาง www.sirindhornpark.or.th  หรือ  http://www.facebook.com/siepchaam และจะแจ้งผลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านทราบทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์

 

พิธีมอบรางวัล

            กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล ในช่วงเดือนเมษายน 2559 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

(หมายเหตุ : ช่วงเวลาจัดพิธีมอบรางวัล อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางอุทยานฯ จะมีการแจ้งยืนยันอีกครั้ง)

Email

1