โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ : 3 มี.ค. 2558 | อ่าน 430 ครั้ง

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเป็นการให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนงานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการ ลูกจ้าง รวมทั้งผู้เข้าอบรมในหลักศูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) ได้พร้อมใจกันมีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกป่าชายเลน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2588 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

 

 

Email

1