โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่ : 20 ก.พ. 2556 | อ่าน 315 ครั้ง

โรงพยาบาลขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  โดยกลุ่มสวัสดิการสังคม  ดำเนินโครงการทัศนศึกษา “พาน้องท่องฝัน  สานสัมพันธ์ผู้ดูแล  ปีห้า”  สำหรับเด็กพิการ , เด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง  , เด็กด้อยโอกาส เยาวชนและผู้ดูแล  เพื่อส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกัน สร้างโอกาสการเรียนรู้ การเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม   ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  ระหว่างวันที่  20 – 22  กุมภาพันธ์  2556   จำนวน  125  คน

Email

1