โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
วันที่ : 14 ม.ค. 2556 | อ่าน 330 ครั้ง

โรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตาก  จัดทำโครงการค่ายการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  และมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความตระหนักในความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  ระหว่างวันที่ 14 – 16  มกราคม  2556  จำนวน  77  คน

Email

1