โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ : 14 ธ.ค. 2555 | อ่าน 312 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพมหานคร  จัดโครงการ “ค่ายฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”   สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2   โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติ  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป  ณ  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  ระหว่างวันที่ 12 – 14  ธันวาคม  2555  จำนวน  71  คน

Email

1