มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
วันที่ : 18 ต.ค. 2555 | อ่าน 295 ครั้ง

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนิสิต/นักศึกษากลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างประสบการณ์ตรง โดยเข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และปลูกป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 35 คน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น.

Email

1