โรงเรียนสตรีวิทยา
วันที่ : 6 ต.ค. 2555 | อ่าน 302 ครั้ง

โรงเรียนสตรีวิทยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อศึกษาความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 95 คน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น.

Email

1