สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ : 19 ก.ย. 2555 | อ่าน 291 ครั้ง

สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง สำหรับกลุ่มนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบุรี โดยโครงการกำหนดให้มีการศึกษาดูงานศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 105 คน ในวันที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 10.30-12.00 น.

Email

1