โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ : 15 ก.ย. 2555 | อ่าน 245 ครั้ง

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมศึกษาเยี่ยมชมศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และนำความรู้ที่ได้มาประกอบการเรียนการสอน โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 23 คน ในวันที่ 15 กันยายน 2555 เวลา 10.00-12.00 น.

Email

1