อุทยานฯ จัดค่ายสัญจร โรงเรียนบ้านป่าเด็ง
วันที่ : 12 ก.ย. 2555 | อ่าน 301 ครั้ง

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จัดโครงการ “ค่ายฝึกอบรมศูนย์พลังงานฯ สัญจร ชวนน้องรักษ์โลก” โดยได้รับการสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับกลุ่มเยาวชนที่ด้อยโอกาสและสถานศึกษาที่อยู่ไกลคมนาคม มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ในการให้บริการ ต่อยอดความรู้จากการฝึกอบรมและเผยแพร่ที่ได้จัดขึ้นภายในศูนย์พลังงานฯ ประชาสัมพันธ์อุทยานฯ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาสื่อการสอนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ความรู้ของศูนย์พลังงานฯ อย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2555  ในการนี้ นายณัฐพงศ์  ลาภมี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งกล่าวปิดค่ายฝึกอบรม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2555 อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email

1