มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ : 25 ส.ค. 2555 | อ่าน 298 ครั้ง

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน เพื่อให้นิสิตได้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ โดยเข้าศึกษาเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 45 คน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30-12.00 น.

Email

1