บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
วันที่ : 16 ส.ค. 2555 | อ่าน 297 ครั้ง

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์กับการทำงานภายในบริษัท โดยเข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมโครงการอุทยานฯ สีเขียว ด้วยพระบารมี ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 60 คน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 10.30-12.00 น.

Email

1