การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ TDA-IME ครั้งที่ 1
วันที่ : 11 ก.ค. 2555 | อ่าน 360 ครั้ง

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ร่วมกับ Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) จัดทำโครงการ "Transboundary Diagnostic Analysis of the Indochina Mangrove Ecosystems (TDA-IME Project)" ขึ้น และในการนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "Preliminary Assessment of the Indochina Mangrove Ecosystem" ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิิรินธร อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกันในการจำแนกหาปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าชายเลนในภูมิภาครวม 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียตนาม กัมพูชา และฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ. สนิท อักษรแก้ว ประธาน ISME (International Society for Mangrove Ecosystems) และประธานกรรมการบริหารฯ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ด้วย

 

 

นอกจากนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านป่าชายเลนและนักวิชาการจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียตนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ และจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ UNEP กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิิรนธร เป็นต้น

 

     

 

     

 

หลังจากการประชุมฯ คณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้เดินทางไปทัศนศึกษาและเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี  อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และโครงการตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า จ. ประจวบคีรีขันธ์ ด้วย

 

     

 

     

Email

1