สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันที่ : 25 มิ.ย. 2555 | อ่าน 295 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรม Summer Camp ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ Learning and Sharing Experiences in Thailand through Creative Tourism สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมและตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติ และเพื่อปลูกจิตสำนึกใส่ใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับทางอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2555

Email

1