ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ : 19 มิ.ย. 2555 | อ่าน 389 ครั้ง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรมสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กรรมการใหม่) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์ มีจิตสำนึกในความเป็นนักสหกรณ์ และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่กรรมการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 57 คน ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2555

Email

1