สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
วันที่ : 15 มิ.ย. 2555 | อ่าน 335 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จัดการอบรม “โครงการฝึกอบรมพัฒนายุทธศาสตร์พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของนักบริหารพลังงาน ปี 2554” เพื่อสร้างและพัฒนานักบริหารทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาความสามารถและศักยภาพในการเป็นผู้นำที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 37 คน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00-11.30 น.

Email

1