บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
วันที่ : 28 เม.ย. 2555 | อ่าน 287 ครั้ง

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับพนักงานบริษัท เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์กับการทำงานภายในบริษัท โดยเข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 70 คน ในวันที่ 28 เมษายน 2555 เวลา 11.00-14.30 น.

Email

1