ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำเพื่อให้บริการในพื้นที่ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 9 เม.ย. 2562 | อ่าน 668 ครั้ง

ด้วยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำเพื่อให้บริการในพื้นที่ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,470,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพในงานที่เสนอราคา

2. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานที่เคยก่อสร้างหรืองานลักษณะใกล้เคียงกัน ที่เคยทำให้กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ พร้อมมีเอกสาร (อาทิ สัญญา) และตัวอย่างผลงานนำมายื่นในวันเสนอราคา

3. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุรับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ/มูลนิธิ และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว

4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5. ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มอนส วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกาศประกวดราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 9 - 23 เมษายน 2562 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3250 8352 ในวันและเวลาราชการ  สามารถรับเอกสารได้รายละ 1 ชุด ราคา 300 บาท (ดาวน์โหลดประกาศ)

ประกาศ  ณ  วันที่     9   เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2562

เอกสารดาวน์โหลด
Email

1